TC Connect AB (publ) (”TC Connect” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet av erbjudandet om att teckna aktier i Bolaget till ett värde om 15 MSEK inför listningen på Nasdaq First North (”Erbjudandet”). Erbjudandet tecknades till 174 procent och de inkomna anmälningarna summerar till cirka 26 MSEK, vilket medför att styrelsen har beslutat att utnyttja övertilldelningsoptionen om 8 MSEK.

TC Connect har genomfört en ägarspridning i Bolaget genom att inför listningen på Nasdaq First North erbjuda 1 150 000 nyemitterade aktier i Bolaget till ett pris om 20 SEK per aktie, vilket tillför Bolaget 23 MSEK före emissionskostnader. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka från 2 250 000 till 3 400 000 efter registrering av nyemissionen hos Bolagsverket. I samband med Erbjudandet tillfördes cirka 280 nya aktieägare.

TC Connect erhöll villkorat godkännande från Nasdaq First North den 18 maj 2017. Handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North kommer preliminärt att inledas den 9 juni 2017 under kortnamnet TCC.

Ulf Carlzon, VD för TC Connect kommenterar:

”Vi är mycket stolta och glada för förtroendet från nya, varav flera välmeriterade, investerare. Detta möjliggör att vi nu kan vidareutveckla vår organisation och ytterligare stärka vårt erbjudande för att kunna leverera de helhetslösningar som en krävande säkerhetsbransch efterfrågar. Samtidigt kan vi på ett mer systematiskt sätt utvärdera och genomföra strategiska förvärv på en fragmenterad marknad. Till sist vill jag hälsa alla nya aktieägare välkomna till en spännande resa med TC Connect.”

PRELIMINÄR TIDPLAN

Avräkningsnotor skickas ut till de som erhållit tilldelning 1 juni 2017
Likviddag för avräkningsnotor 7 juni 2017
Första dag för handel 9 juni 2017

RÅDGIVARE

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Bolagets Certified Adviser. Wistrand Advokatbyrå Stockholm Kommanditbolag är legal rådgivare till Bolaget i samband med nyemissionen och noteringen på Nasdaq First North.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Ulf Carlzon, VD. Tel: 070-654 7773
Ole Oftedal, styrelseordförande. Tel: 070-592 7599

OM TC CONNECT

TC Connect är ett säkerhetsföretag som erbjuder helhetslösningar inom digital kommunikation och biometriska passer- och kontrollsystem. Vi har cirka 40 medarbetare och har de senaste tio åren genomfört fler än 150 komplexa projekt tillsammans med våra kunder. Idag har TC Connect en marknadsledande position i Norge och en etablerad position i Sverige. Omsättningen 2016 uppgick till 153 MSEK. TC Connects huvudkontor ligger i Stockholm. För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida www.tcconnect.se.loopiadns.com. Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

VIKTIG INFORMATION

Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia (”USA”)), Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner eller kräva registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Inga aktier eller andra värdepapper i TC Connect har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 eller värdepapperslagstiftningen i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.