Vår miljöpolicy

Vår Miljöpolicy

TC Connect Sweden AB arbetar ständigt för att minska negativ miljöpåverkan från driften av verksamheten genom kretsloppstänkande och effektiv hushållning med energi och andra resurser. I enlighet med detta försöker vi begränsa användandet av farliga ämnen i våra elektronikprodukter.

TC Connect bedriver ett aktivt miljöarbete i samverkan med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter och strävar efter att uppfylla de krav som ställs. Företaget ska som lägst följa tillämpliga lagkrav med avseende på miljöaspekter.

Med hänsyn tagen till hela livscykeln ska våra produkter och tjänster vara sådan att:

  1. vi reparerar de produkter som går sönder
  2. användningen av energi och råvaror minimeras
  3. uppkomst av avfall och restprodukter minimeras och återvinning och avfallshantering underlättas

WEEE

”Waste Electrical and Electronic Equipment” förkortas WEEE och är ett EU-direktiv för hantering av elektriskt och elektroniskt avfall. Syftet med direktivet är att förebygga uppkomsten av avfall i form av elektriska och elektroniska produkter samt att öka återanvändning och återvinning av dessa produkter. Det syftar också till att öka miljömedvetandet hos berörda aktörer som berörs under produkternas livscykel, tex producenter, distributörer, konsumenter och framför allt de aktörer som är direkt berörda av behandling av avfall från sådana produkter. Produkter släppta på marknaden efter augusti 2005 skall vara tydligt märkta med tillverkarens namn, samt med en symbol bestående av en överkorsad soptunna på hjul.

EE- och batteriregistret

Producenter som omfattas av WEEE-direktivet skall även vara registrerade i Naturvårdsverkets EE- och batteriregister. TC Connect är registrerade i EE-registret och rapporterar till El-Kretsen den mängd elutrustning som vi släpper ut på marknaden.

Kemikalieskatt

Från 2017-07-01 tas skatt ut på kemikalier i viss elektronik. Syftet med detta är att minska förekomst, spridning och exponering av farliga flamskyddsmedel. Vårt företag och våra produkter faller under denna skatt och är godkända lagerhållare.

Förpackningsåtervinning

Vi som företag redovisar årligen förpackningsvolymen till FTI. De förpackningar av kartong och wellpapp som vi får till oss och inte har användning för lämnas i vårt soprum och hämtas av kommunens utvalda återvinningsbolag. I soprummet har vi även möjlighet att sortera och återvinna papper, plast och metall. Toner skickar vi i väg för återvinning.

Återvinning av elektronikutrustning

Vi omhändertager och återvinner elektronikutrustning som är köpt från oss. Kontakta oss för omhändertagande och återvinning av berörd utrustning.

Farligt avfall

Från 2020-11-01 ska alla yrkesmässiga verksamheter som hanterar farligt avfall rapportera in uppgifter om avfallet till ett digitalt avfallsregister hos Naturvårdsverket.