EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Pressmeddelande
15 maj 2017

Styrelsen i TC Connect AB (publ) (”TC Connect” eller “Bolaget”) har, med stöd av bolagstämmans bemyndigande registrerat hos Bolagsverket den 12 maj 2017, fattat beslut om en nyemission om 15 MSEK (“Erbjudandet”), samt rätten att besluta om en övertilldelningsoption om 8 MSEK (”övertilldelningsoptionen”) för det fall Erbjudandet övertecknas. Bolaget har på förhand erhållit teckningsåtaganden om 8 MSEK från TC Connects styrelse och ledning tillsammans med externa investerare. I samband med beslutet av nyemissionen har TC Connect ansökt om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North.

TC Connect är ett säkerhetsföretag som erbjuder helhetslösningar inom digital kommunikation och biometri i Norden. Bolaget tillhandahåller effektiva, unika och säkra helhetslösningar över egen, kunds eller nationell infrastruktur. Genom en kombination av lång erfarenhet och den senaste teknologin tillhandahåller TC Connect unika och specialanpassade system, produkter och tjänster med den högsta nivån av säkerhet och tillgänglighet. TC Connects kunder är verksamma i krävande miljöer på den nordiska marknaden. Under 2016 uppgick Bolagets omsättning till 153 MSEK och justerat EBITDA till 8,3 MSEK.

Erbjudandet i korthet

  • Erbjudandet innefattar en nyemission om 15 MSEK före emissionskostnader.
  • Utöver aktierna i Erbjudandet har Bolagets styrelse beslutat om möjlighet till ytterligare emission av högst 400 000 aktier motsvarande högst 8 MSEK för det fall Erbjudandet övertecknas.
  • Teckningskursen i Erbjudandet är 20 SEK per aktie, motsvarande en pre-money värdering på Bolagets aktievärde om cirka 45 MSEK.
  • Totalt kan 1 150 000 aktier komma att emitteras i samband med Erbjudandet, under förutsättning att övertilldelningsoptionen utnyttjas.
  • Anmälningsperioden för Erbjudandet löper från och med den 16 maj 2017 till och med den 30 maj 2017.
  • Teckningsåtaganden motsvarande cirka 53 procent av Erbjudandet har lämnats från Bolagets styrelse och ledning samt externa investerare.
  • Bolaget har ansökt om notering på Nasdaq First North. Beräknad första dag för handel på Nasdaq First North är den 9 juni 2017 under förutsättningarna att Nasdaq godkänner Bolagets ansökan.

Bakgrund och motiv för Erbjudandet

Med ökade krav på säkerhet, såväl som säkerhetshot, ser TC Connect en stor potential i att vidareutveckla det nuvarande erbjudandet, speciellt inom biometri. En listning på Nasdaq First North medför en förstärkt finansiell ställning genom nytt kapital, vilket förbättrar möjligheterna att genomföra strategiska förvärv. I förlängningen innebär det också att Bolaget kan utöka nuvarande sortiment och leverera ny teknik till nuvarande kundbas och inleda projekt tillsammans med nya kundsegment och på nya marknader. En listning på Nasdaq First North innebär också en möjlighet att bredda Bolagets aktieägarbas.

I syfte att finansiera TC Connects fortsatta utveckling och stärka dess marknadsposition har styrelsen i Bolaget beslutat om att genomföra en nyemission av aktier i samband med Bolagets listning på Nasdaq First North. TC Connect avser primärt att använda anskaffat kapital till:

  • Vidareutveckling av erbjudandet inom säkerhets- och kommunikationslösningar, exempelvis inom biometri och övervakning,
  • Finansiering av fortsatt tillväxt genom att expandera säljorganisationen och den geografiska täckningen, samt
  • Möjliggöra strategiska förvärv för att stärka TC Connects marknadsställning och produktportfölj.

Ulf Carlzon, VD för TC Connect kommenterar:

”Som ett säkerhetsföretag med helhetslösningar inom digital kommunikation och biometri ser vi en stor potential i att vidareutveckla vårt nuvarande erbjudande mot bakgrund av de ökade krav på säkerhet som finns i vårt samhälle. Vi genomför nu en nyemission för att kunna bygga upp vår organisation och leverera de framtida helhetslösningar som våra krävande kunder efterfrågar. TC Connect står inför en spännande resa med nya intressanta teknologier och en marknad under starkt tillväxt.”

Preliminär tidplan

Offentliggörande av investeringsmemorandum 15 maj 2017
Anmälningsperiod 16 maj – 30 maj 2017
Offentliggörande av utfallet i Erbjudandet 1 juni 2017
Likviddag för avräkningsnotor 7 juni 2017
Första dag för handel 9 juni 2017

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Bolagets Certified Adviser. Wistrand Advokatbyrå Stockholm Kommanditbolag är legal rådgivare till Bolaget i samband med nyemissionen och noteringen på Nasdaq First North.

För mer information, vänligen kontakta:

Ulf Carlzon, VD. Tel: 070-654 7773
Ole Oftedal, styrelseordförande. Tel: 070-592 7599

Om TC Connect

TC Connect är ett säkerhetsföretag som erbjuder helhetslösningar inom digital kommunikation och biometriska passer- och kontrollsystem. Vi har cirka 40 medarbetare och har de senaste tio åren genomfört fler än 150 komplexa projekt tillsammans med våra kunder. Idag har TC Connect en marknadsledande position i Norge och en etablerad position i Sverige. Omsättningen 2016 uppgick till 153 MSEK. TC Connects huvudkontor ligger i Stockholm. Läs mer på www.tcconnect.se.loopiadns.com

Pressmeddelandet som pdf

 


VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i TC Connect. Erbjudandet till berörda personer att teckna aktier i TC Connect sker endast genom det investeringsmemorandum som Bolaget offentliggjort idag.

Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia (”USA”)), Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner eller kräva registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Inga aktier eller andra värdepapper i TC Connect har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 eller värdepapperslagstiftningen i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA.