TC Connect presenterar delårsrapport för tredje kvartalet 2017

Tredje kvartalet

· Total omsättning för perioden uppgick till 33,7 MSEK
· Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,0 MSEK
· Periodens resultat efter skatt uppgick till -1,7 MSEK
· Periodens resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,49 kr
· Soliditeten per 2017-09-30 uppgick till 56%

Perioden 1 april – 30 september

· Total omsättning för perioden uppgick till 67,5 MSEK
· Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,3 MSEK
· Periodens resultat efter skatt uppgick till -0,2 MSEK
· Periodens resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,05 kr

Finansiell utveckling

Omsättningen för det tredje kvartalet 2017 uppgick till 33,7 MSEK (24,0)1och för perioden 1 april till 30 september uppgår det till 67,5 MSEK. Lägger man till den omsättning som under första kvartalet 2017 tillhörde den tidigare koncernen TC Connect AS (1 januari 2017 till 31 mars 2017) så uppgår omsättningen totalt till
105,4 MSEK (75,6 MSEK) med ett justerat EBITDA resultat om 1,5 MSEK (1,7).

För det tredje kvartalet 2017 uppgick EBITDA till -1,0 MSEK (-2,0) 1. TC Conncet i Sverige utvecklats väl, liksom det under kvartalet förvärvade Access World Technic som överträffar sina sälj- och leveransmål. TC Connect i Norge har däremot haft en lägre försäljningsutveckling i relation till kostnadsnivå som byggts upp för att möta tänkt expansion. Kostnadsnivån i Norge måste som en följd av detta sänkas för att säkerställa lönsamhet.

———————————————————————-

[1] Den 31 mars 2017 förvärvade TC Connect AB aktierna i TC Connect AS-koncernen. Omsättning och EBITDA för januari – september 2017 är beräknat genom att slå samman den tidigare koncernen TC Connect AS (kvartal 1) och den nybildade koncernen TC Connect AB (kvartal 2 och 3). Omsättning och EBITDA inom parentes avser motsvarande period föregående år för den tidigare koncernen. Den finansiella informationen för TC Connect AS presenteras endast i syfte att ge en bild av det finansiella utfallet under dessa perioder, och är inte nödvändigtvis jämförbar med den nya koncernen. Den nybildade koncernen har en annan koncernstruktur, och använder andra redovisningsprinciper, vilket medför skillnader i jämförelse med den tidigare koncernen.

[2] I kvartal 1 2017 har EBITDA-resultatet belastats med kostnader av engångskaraktär i form av avvecklingskostnader för personal på ca 1,4 MSEK. I det justerade EBITDA-resultatet är dessa kostnader borträknade.

 

Delårsrapport TC Connect 1 april – 30 September

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Ole Oftedal, VD
Tel: +46 19-500 10 00
ole.oftedal@tcconnect.se

 

OM TC CONNECT

TC Connect är ett säkerhetsföretag som erbjuder helhetslösningar inom digital kommunikation, övervakning, passersystem och biometri. Vi har cirka 50 medarbetare och har de senaste tio åren genomfört fler än 150 komplexa projekt tillsammans med våra kunder. Idag har TC Connect en marknadsledande position i Norge och en etablerad position i Sverige. Omsättningen 2016 uppgick till 153 MSEK. TC Connects huvudkontor ligger i Stockholm.

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser, telefonnummer 08-503 015 50.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida www.tcconnect.se.loopiadns.com.