TC Connect AB (publ) redovisar idag sitt konsoliderade resultat för andra kvartalet 2017.

Kommentarer

Omsättningen för det första halvåret 2017 för den tidigare koncernen TC Connect AS (1 januari 2017 till 31 mars 2017) och den nybildade koncernen TC Connect AB (1 april 2017 till 30 juni) uppgick till totalt 71,7 MSEK (75,6 MSEK) med ett justerat EBITDA-resultat om 2,5 MSEK (3,7 MSEK).12

Under det första halvåret 2017 har Bolaget genomfört flera initiativ vilket medfört extra kostnader på över 1 MSEK.

För det andra kvartalet 2017 uppgick omsättningen till 33,8 MSEK (53,2 MSEK) och EBITDA till 3,3 MSEK (4,9 MSEK).1

I samband med delårsrapporten har Bolaget valt att införa IFRS (International Financial Reporting Standards) som redovisningsstandard, och till följd av det har förvärvsanalysen för förvärvet av TC Connect AS uppdaterats. I övrigt har införandet av IRFS inte medfört några ändrade redovisnings- eller värderingsprinciper.

Andra kvartalet i sammandrag

  • Total omsättning för perioden uppgick till 33,8 MSEK
  • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till 3,3 MSEK
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 1,5 MSEK
  • Periodens resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,45 kr
  • Soliditeten per 2017-06-30 uppgick till 61%

Rapporten finns tillgänglig på www.tcconnect.no/investerare/finansiell-information

1 Den 31 mars 2017 förvärvade TC Connect AB aktierna i TC Connect AS-koncernen. Omsättning och EBITDA för första halvåret 2017 är beräknat genom att slå samman den tidigare koncernen TC Connect AS (kvartal 1) och den nybildade koncernen TC Connect AB (kvartal 2). Omsättning och EBITDA inom parentes avser motsvarande period föregående år för den tidigare koncernen. Den finansiella informationen för TC Connect AS presenteras endast i syfte att ge en bild av det finansiella utfallet under dessa perioder, och är inte nödvändigtvis jämförbar med den nya koncernen. Den nybildade koncernen har en annan koncernstruktur, och använder andra redovisningsprinciper, vilket medför skillnader i jämförelse med den tidigare koncernen.
2 I kvartal 1 2017 har EBITDA-resultatet belastats med kostnader av engångskaraktär i form av avvecklingskostnader för personal på ca 1,4 MSEK. I det justerade EBITDA-resultatet är dessa kostnader borträknade.

För mer information, vänligen kontakta:

Ulf Carlzon, VD
Tel: +46 19-500 10 00
ulf.carlzon@tcconnect.no

Denna information är sådan information som TC Connect AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 augusti 2017 klockan 08.30 CET.

OM TC CONNECT

TC Connect är ett säkerhetsföretag som erbjuder helhetslösningar inom digital kommunikation, övervakning, passersystem och biometri. Vi har cirka 50 medarbetare och har de senaste tio åren genomfört fler än 150 komplexa projekt tillsammans med våra kunder. Idag har TC Connect en marknadsledande position i Norge och en etablerad position i Sverige. Omsättningen 2016 uppgick till 153 MSEK. TC Connects huvudkontor ligger i Stockholm.

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser, telefonnummer 08-503 015 50.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida www.tcconnect.se.loopiadns.com.