Bolagsordning

Bolagsordning för TC Connect AB (publ), organisationsnummer 559102-0184, antagen på extra bolagsstämma den 31 mars 2017.

§ 1 FIRMA
Bolagets firma är TC Connect AB (publ).

§ 2 SÄTE
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3 VERKSAMHET
Bolaget ska genom dotterföretag bedriva försäljning, installation och service av produkter och tjänster inom radiokommunikation samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 AKTIEKAPITAL OCH ANTAL AKTIER
Aktiekapitalet utgör lägst 562 000 kronor och högst 2 250 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 2 250 000 stycken och högst 9 000 000 stycken.

§ 5 STYRELSE
Styrelsen ska bestå av 3–8 ledamöter.

§ 6 REVISORER
Bolaget ska ha 1–2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 7 KALLELSE
Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där ändring av bolagsordningen kommer behandlas ska utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex och senast tre veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av aktieboken som avses i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen, avseende förhållanden fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 12:00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående.

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 8 BOLAGSTÄMMA
Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman,
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
3. Godkännande av dagordning,
4. Val av en eller två justeringspersoner,
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,

       7. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verk ställande direktör när sådan förekommer,

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 9 RÄKENSKAPSÅR
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 10 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. TC Connect AB (publ) räkenskapsår är kalenderår, vilket innebär att årsstämman senast ska hållas innan utgången av juni. Under 2017 har årsstämma inte hållits i TC Connect AB (publ) då det är Bolagets första räkenskapsår.

Styrelse

Malin Jonsson (1968)
Styrelseordförande i TC Connect AB (publ) sedan 2017

Malin har arbetat 20 år med Telia där hon haft ledande positioner inom mobil teleindustri. Hon har även varit aktiv inom internationella uppdrag, bland annat som produktutvecklare och att etablera nya mobiloperatörer. Malin har stor erfarenhet av att leda kultur- och organisationsförändringar samt att skapa tillväxt genom affärs- och produktutveckling. Malin har en Master inom elektrisk ingenjörsvetenskap från Chalmers University of Technology i Göteborg samt en MBA ifrån Warwick Business School i Storbritannien.

Innehav av aktier i bolaget:
Malin ingick teckningsåtagande i samband med IPOn och äger 10 000 aktier i bolaget.

 

 

Ole Oftedal (1954)
Styrelseledamot i TC Connect AB (publ) sedan 2017

Ole har en lång erfarenhet som företagsledare och entreprenör med bakgrund som både ordförande och VD i privata och börsnoterade bolag. Han har tidigare varit verksam i bolag som Cabonline (Ordförande och VD, 2014-2016), Miroi (Ordförande och VD, 2013-2014), Proffice/Dfind (Styrelse och ledning, 2010-2013), Adcore (VD, 2001-2002), Fritidsresor (VD, 1996-2000), Linjebuss (VD, 1986-1996) och Nordstjernan (1981-1986). Ole har dessutom arbetat med projekt åt riskkapitalbolagen EQT, IK, Nordic Capital och som Industriell Partner i Permira. Ole är civilekonom med utbildning från Handelshögskolan i Stockholm.

Ole har tidigare haft styrelseuppdrag i bolag som TeleVentures AS, Wedins, Salus Ansvar, Kungsleden, Scribona och Carl Lamm. Utöver sitt uppdrag i TC Connect har Ole styrelseuppdrag i flera bolag, däribland Svetax Taxiförsäkring och Knowhow Television Sweden.

Innehav av aktier i bolaget:
Ole ingick teckningsåtagande i samband med IPOn om 100 000 aktier i bolaget. Han äger nu 115 000 aktier i bolaget.

 

Niklas Flyborg (1962)
Styrelseledamot i TC Connect AB (publ) sedan 2017
(Styrelseledamot inom TC Connect sedan 2008)

Niklas har mer än 25 års erfarenhet av ledning och utveckling av svenska och internationella tjänsteföretag. Niklas har varit VD i ett flertal välkända privata och noterade IT- och mediabolag, och är idag VD i Cybercom Group AB (2012-). Tidigare uppdrag är t.ex. P2i (Partner, 2009-2012), Observer/Cision (VD, 2005-2008), Mandator (VD, 2003-2005 och 1995-2000) och Cell Network (VD, 2000-2003). Niklas är civilekonom med examen från Handelshögskolan i Stockholm.

Niklas har lång erfarenhet av styrelsearbete, och har varit ledamot i såväl startup-som noterade bolag. Niklas är vid sidan om sina operativa uppdrag och styrelseuppdrag engagerad inom UN Global Compact, och har under de senaste åren varit aktiv i olika FN-initiativ för hållbart företagande och FNs agenda 2030. Utöver sitt uppdrag i TC Connect har Niklas olika styrelseuppdrag inom Cybercom Group.

Innehav av aktier i bolaget:
Niklas ingick teckningsåtagande i samband med IPOn och äger 10 000 aktier i bolaget.

 

Petter Lundgren (1968)
Styrelseledamot i TC Connect AB (publ) sedan 2017
(Styrelseledamot inom TC Connect sedan 2016)

Petter är managementkonsult med omkring 20 års erfarenhet i allt från telekom och IT till detaljhandel och banksektorn. Under Petters karriär har han erhållit flera olika roller såsom styrelsemedlem och VD. Petter arbetar idag som Partner på Ascend (2014-). Han har tidigare arbetat inom Connecta (1999-2014) och Frontec (1997-1999). Petter har studerat Social Science och pedagogik vid Uppsala universitet.

Innehav av aktier i bolaget:
Petter ingick teckningsåtagande i samband med IPOn och äger 10 000 aktier i bolaget.

 

Koncernledning

Ole Oftedal (1954)
CEO sedan 2017

Ole har en lång erfarenhet som företagsledare och entreprenör med bakgrund som både ordförande och VD i privata och börsnoterade bolag. Han har tidigare varit verksam i bolag som Cabonline (Ordförande och VD, 2014-2016), Miroi (Ordförande och VD, 2013-2014), Proffice/Dfind (Styrelse och ledning, 2010-2013), Adcore (VD, 2001-2002), Fritidsresor (VD, 1996-2000), Linjebuss (VD, 1986-1996) och Nordstjernan (1981-1986). Ole har dessutom arbetat med projekt åt riskkapitalbolagen EQT, IK, Nordic Capital och som Industriell Partner i Permira. Ole är civilekonom med utbildning från Handelshögskolan i Stockholm.

Ole har tidigare haft styrelseuppdrag i bolag som TeleVentures AS, Wedins, Salus Ansvar, Kungsleden, Scribona och Carl Lamm. Utöver sitt uppdrag i TC Connect har Ole styrelseuppdrag i flera bolag, däribland Svetax Taxiförsäkring och Knowhow Television Sweden.

Innehav av aktier i bolaget:
Ole ingick teckningsåtagande i samband med IPOn om 100 000 aktier i bolaget. Han äger nu 115 000 aktier i bolaget.

 

Henrik Nordin
CFO och vice VD för koncernen

Henrik har en lång och dokumenterad erfarenhet som CFO i internationella och börsnoterade bolag. Han har erfarenhet från hela spektrat av företagsledning och finansfrågor, inom finansiering och redovisning, business control, företagsförvärv och strukturella projekt. Henrik har dessutom en bakgrund som revisor på PWC. Han har bl.a. arbetat som CFO inom Eltel Networks, United Technologies, Otis Nordic, Niscayah, Baltic Beverages och Schneider Electric.

 

 

 

TC Connect AS Norge

Ansgar Birkeland (1956)
CEO, TC Connect AS Norge

Ansgar har över 30 års erfarenhet i ledarskap inom försäljning, marknadsföring och affärsutveckling av både stora och små bolag. Ansgar har arbetat inom TC Connect sedan 2003 i olika roller. Han har en tidigare bakgrund med sälj och marknadsansvar i Telenor/TBK (1986-1991) samt erfarenhet som VD i flera mindre bolag i Norge inom elektronik, telekommunikation och dataindustrin. Ansgar har studerat vid Haugesund Business College samt Norwegian School of Management.

Innehav av aktier i bolaget:
Ansgar ingick teckningsåtagande i samband med IPOn och äger 2 500 aktier i bolaget.

 

 

Harald Bergby (1964)
Säljs- och marknadsdirektör, TC Connect AS

Harald har omkring 30 års erfarenhet inom försäljning och ledarskap inom radio, telekommunikation och dataindustri på den skandinaviska marknaden. Harald har arbetat i över 10 år inom TC Connect och innehade fram till 2016 rollen som försäljningschef. Innan dess arbetade Harald inom Telenor (1993-2005) och TeleCom (1986-1992).

Innehav av aktier i bolaget:
Harlad ingick teckningsåtagande i samband med IPOn och äger 2 500 aktier i bolaget.

 

 

 

TC Connect Sweden AB

Robert Birgersson (1971)
CEO, TC Connect Sweden AB

Robert har arbetat över 15 år på bolaget främst inom kundnära verksamhetsområden och har ett mycket gott anseende bland kunder, leverantörer och arbetskamrater. Robert har dessförinnan en bakgrund med ekonomiutbildning från Örebro Universitet, inköpare på Ericsson samt marknads och säljansvar på mindre företag.

 

Access World Technic AB

Per Lindstrand (1984)
CEO, Access World Technic AB

Per är civilingenjör från KTH med inriktning datasäkerhet. Sedan 2012 driver han framgångsrikt företaget AW Technic (Access World Technic AB) som nu är i en stor expansionsfas. Per har under dessa år skaffat sig en gedigen och djup kunskap om avancerade säkerhetssystem, främst med fokus på komplexa, globala lösningar som Tyco Software House CCURE och Honeywell Pro-Watch för kärnkraftverk, investmentbanker, industrier, IT-bolag och läkemedelsföretag. Under Pers ledning har AW Technic de senaste åren genomfört installationer i Norden, England, Nederländerna, Tyskland och Frankrike, och nu även lyckats uppnå högsta certifieringsnivån “Platinum” som integratör för Honeywell.

Revisorer

Till revisor har auktoriserad revisor Jonas Forsberg (född 1968), Finnhammars Revisionsbyrå AB organisationsnummer 556358-0462, valts. Jonas Forsberg blev auktoriserad revisor 1999 och är medlem i FAR sedan 2006.

Finnhammars Revisionsbyrå AB
Videvägen 5
194 78 Upplands Väsby
Tel: +46 8 59 41 11 00
www.finnhammars.se

Certified adviser

Mangold Fondkommission AB
Telefon: 08-503 015 50,
www.mangold.se